Zásady ochrany osobních údajů

Odesláním on-line formulářů napříč serverem www.profi-stranky.cz vyjadřujete souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje neposkytneme třetím osobám.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním uživatel tímto vyslovuje souhlas:
Provozovatel serveru profi-stranky.cz (dále jen provozovatel) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy o dílo tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně uživatelem provozovateli za účelem Odeslání nezávazné poptávky po nabízených službách a sepsání smluvní dokumentace , jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Uživatel dává provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely Odeslání nezávazné poptávky po nabízených službách a sepsání smluvní dokumentace, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu provozovatele stránek. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaký účel?
Účel (účely) zpracování osobních údajů:
Smluvní dokumentace, vedení faktur.
Osobní údaje jsou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.

Kategorie subjektů údajů:
Návštěvníci stránek – klienti

Kategorie osobních údajů
Identifikační údaje
Jméno, Příjmení, adresa, adresa sídla, název firmy, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa

Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:
Žádní příjemci, údaje nejsou předávány žádné třetí straně.