Webové stránky PROFI (redakční systém)

Nezávazná objednávka

Informace o vás:
Právní forma:*

Informace o webových stránkách:

Vyberte požadované funkce stránek:*

Požadovaná doména:*

Zaměření webových stránek:*

Doplňkové informace o stránkách:

Požadovaný počet sekcí:*


Správa stránek:**Pravidelné zálohy, čištění a optimalizace MySQL databáze, důležité aktualizace systému a rozšíření.


Zde uveďte přesnou specifikaci vašich požadavků na webové stránky:


Ověření, souhlas s VOP a odeslání objednávky:


Zaškrtněte souhlas s VOP a odešlete objednávku:

Všeobecné obchodní podmínky vytvoření webových stránek

  1. Vymezení pojmů
   1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). VOP se považují za všeobecné podmínky zhotovitele podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
   2. Smlouva. Smlouvou je písemný dokument uzavřený mezi objednatelem a zhotovitelem o vytvoření internetové prezentace. Smlouva může mít i elektronickou podobu. Zpravidla je smlouvou závazný objednávkový formulář nebo e-mailové potvrzení o realizaci internetové prezentace. Podle povahy věci se za smlouvu považují i VOP.
   3. Závazný objednávkový formulář. Objednávkovým formulářem je písemný nebo elektronický dokument poskytovaný zhotovitelem, který obsahuje identifikaci zhotovitele a objednatele, specifikaci internetové prezentace, kterou si objednatel u zhotovitele objednává, udělení souhlasu být vázán VOP a další údaje.
   4. Specifikace internetové prezentace (dále jen „specifikace“). Specifikací se rozumí grafická a funkční (technická) specifikace, kterou si objednatel výslovně ve smlouvě vymínil. Specifikace je zpravidla uvedena v objednávkovém formuláři, v ostatních případech v samostatné příloze smlouvy.
   5. Zhotovitel. Zhotovitelem je fyzická osoba uvedená jako zhotovitel ve smlouvě.
   6. Objednatel. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako objednatel ve smlouvě.
   7. Předání internetové prezentace. Předáním internetové prezentace se rozumí instalace internetové prezentace na hostingový server objednatele nebo třetí osoby v souladu se smlouvou.
   8. Převzetí internetové prezentace. Převzetím internetové prezentace se rozumí stvrzení převzetí písemně, elektronicky nebo marné uplynutí lhůt podle článku 3.7 VOP.
  2. Předmět smlouvy
   1. Předmětem smlouvy je zhotovení internetové prezentace na základě specifikace.
   2. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit internetovou prezentaci a předat ji objednateli v době stanovené ve smlouvě a v souladu s ustanoveními smlouvy.
   3. Internetová prezentace se pokládá za řádně zhotovenou, pokud je v souladu se specifikací.
   4. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovenou internetovou prezentaci zaplatit cenu stanovenou ve smlouvě.
  3. Průběh plnění a lhůty
   1. Uzavření smlouvy o vytvoření internetové prezentace. Objednatel sdělí zhotoviteli svoje požadavky na grafické a technické řešení internetové prezentace. Sdělením požadavků se rozumí písemná nebo elektronická specifikace technického, popřípadě grafického řešení v návrhu smlouvy; objednatel může využít objednávkového formuláře. Na základě těchto požadavků navrhne zhotovitel písemně nebo elektronicky předběžnou cenu internetové prezentace a lhůty pro vytvoření grafického a technického řešení internetové prezentace. V případě, že objednatel s navrženou předběžnou cenou a lhůtami výslovně souhlasí, pokládá se smlouva i v případě elektronické verze za uzavřenou.
   2. Návrh grafického řešení internetové prezentace. Zhotovitel navrhne v součinnosti s objednatelem grafické řešení internetové prezentace ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Počátkem lhůty je zaplacení zálohy. Pokud s grafickým návrhem objednatel nesouhlasí nebo pokud má k jeho provedení připomínky, zhotovitel navrhne jiný, popřípadě pozměněný grafický návrh; objednatel je v tomto případě povinen sdělit zhotoviteli svůj nesouhlas nebo připomínky ve lhůtě pěti dní od doručení prvního grafického návrhu. V případě, že objednatel odmítne více, než tři navržené grafické návrhy nebo uplatní více, než třikrát připomínky, je zhotovitel oprávněn navýšit cenu internetové prezentace o 20% za každý další grafický návrh nebo zapracování připomínek. Odmítnuté grafické návrhy zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a objednatel není oprávněn je užívat či jakkoli jinak s nimi nakládat. V případě, že objednatel s návrhem grafického řešení internetové prezentace souhlasí, stvrdí svůj souhlas písemně.
   3. Objednávka nezahrnující grafické řešení. V případě, že objednatel předá zhotoviteli vlastní grafické řešení internetové prezentace, postupuje se přiměřeně podle VOP.
   4. Webhosting a doména. Pokud objednatel ve smlouvě požaduje poskytnutí webhostingu a/nebo domény, zhotovitel na účet a náklady objednatele webhosting a doménu zřídí u provozovatele webhostingu a/nebo poskytovatele doménových jmen podle vlastního výběru.
   5. Poskytnutí obsahových podkladů objednatelem. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré obsahové podklady nezbytné pro vytvoření internetové prezentace. Zhotovitel je oprávněn odmítnout podklady pro vytvoření internetové prezentace, jejichž obsah by byl neetický nebo by byl v rozporu s platnými právními předpisy.
   6. Vývoj a předání internetové prezentace. Zhotovitel je povinen zhotovit internetovou prezentaci ve lhůtě uvedené ve smlouvě a předat ji objednateli. Lhůta však nezačne plynout, dokud objednatel nepředal zhotoviteli všechny dokumenty a podklady potřebné k vytvoření internetové prezentace. Zhotovitel se zprostí povinnosti instalovat internetovou prezentaci na server, pokud je server ve správě objednatele a objednatel neposkytne potřebnou součinnost.
   7. Testování a převzetí internetové prezentace. Dnem následujícím po předání internetové prezentace začíná objednateli plynout lhůta sedmi dní k testování internetové prezentace a posouzení, zda je v souladu se specifikací. Pokud objednatel nemá k internetové prezentaci námitky, stvrdí svůj souhlas písemně nebo elektronicky. V případě nečinnosti objednatele je internetová prezentace považována uplynutím této lhůty za řádně zhotovenou podle smlouvy. Pokud objednatel písemně nebo elektronicky uplatní v této lhůtě nesoulad internetové prezentace se specifikací, je zhotovitel povinen bezodkladně nesoulad napravit a předat internetovou prezentaci objednateli. Objednatel je povinen opravenou internetovou prezentaci bezodkladně prohlédnout a případně bezodkladně uplatnit své přetrvávající připomínky k nesouladu internetové prezentace se specifikací. V případě nečinnosti objednatele je internetová prezentace považována za řádně zhotovenou podle smlouvy uplynutím tří dnů ode dne posledního předání zhotovitelem.
   8. Uplatnění drobných vad a nedodělků, které nepředstavují nesoulad internetové prezentace se specifikací. V případě, že objednatel během testovacího období podle předchozího odstavce uplatní drobné vady a nedodělky, které nepředstavují nesoulad internetové prezentace se specifikací, je zhotovitel povinen je bezodkladně odstranit. Uplatnění těchto vad však nemá vliv na závazek objednatele převzít internetovou prezentaci a zaplatit za ni cenu podle smlouvy.
   9. Zřízení účtu pro administraci internetové prezentace. Po převzetí internetové prezentace je zhotovitel povinen registrovat objednateli účet pro administraci internetové prezentace a přidělit mu uživatelská práva.
   10. Změny internetové prezentace. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku může objednatel písemně požádat zhotovitele o pozměnění internetové prezentace, a to nejpozději do předání internetové prezentace podle článku 3.6 VOP. Pokud zhotovitel s provedením změny internetové prezentace souhlasí, je oprávněn požadovat změnu smlouvy, zejména změnu specifikace, prodloužení lhůty pro předání internetové prezentace a/nebo změnu ceny internetové prezentace. Pokud se strany na pozměnění internetové prezentace nedohodnou, může objednatel písemně nebo elektronicky odstoupit od smlouvy.
   11. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání grafického návrhu internetové prezentace nebo internetové prezentace, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny internetové prezentace  a to ve výši 0,1% z ceny internetové prezentace za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20% ceny. Toto ustanovení neplatí, pokud příčinou nedodržení termínu bylo nesplnění povinností podle smlouvy objednatelem či nedostatečná součinnost objednatele.
   12. Okamžikem převzetí internetové prezentace nebo marného uplynutí sedmidenní nebo třídenní lhůty podle článku 3.7 VOP přechází na objednatele nebezpečí škody na internetové prezentaci.
  4. Součinnost objednatele a zhotovitele
   1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli řádnou součinnost v průběhu zadání i vývoje grafického a technického řešení internetové prezentace. Zejména je povinen zhotoviteli poskytnout veškeré podklady pro vytvoření internetové prezentace, jako jsou texty, grafické podklady, přístupové údaje, fotografie, databáze apod. Podklady přijímá zhotovitel pouze v elektronické podobě.
  5. Prohlášení a záruky zhotovitele a objednatele.
   1. Zhotovitel prohlašuje, že internetová prezentace je optimalizována pro prohlížeče Firefox 32.0, IE 8+, Safari 5+ a Opera 24+, Chrome 37+. Pro starší verze prohlížečů není internetová prezentace testována. Zhotovitel doporučuje pro správu internetové prezentace prohlížeč Firefox 32+ a Chrome 37+.
   2. Objednatel podpisem či souhlasem se zněním smlouvy prohlašuje, že veškeré podklady předané zhotoviteli k vytvoření internetové prezentace jsou v souladu s platnými právními předpisy a neporušují práva třetích osob, zejména práva z duševního vlastnictví a ochranu osobních údajů. Objednatel se zavazuje neporušovat povinnosti stanovené zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
   3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli náhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nároky třetích osob, které byly uplatněny na základě či v souvislosti s porušením předchozího ustanovení.
  6. Cena a platební podmínky
   1. Cena internetové prezentace je stanovena ve smlouvě.
   2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli zálohu ve výši sjednané ve smlouvě do sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy podle článku 3.1 VOP.
   3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu internetové prezentace stanovenou ve smlouvě po odečtení zálohy na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel fakturu vystaví po potvrzení převzetí internetové prezentace objednatelem nebo po marném uplynutí sedmidenní nebo třídenní lhůty podle článku 3.7 VOP. Faktura je splatná sedm dní od data doručení objednateli.
   4. Je‐li objednatel v prodlení se zaplacením ceny, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 8,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s placením faktury. Současně může zhotovitel požadovat smluvní pokutu nepřesahující 20 % celkové ceny. Uplatněním sankcí podle tohoto odstavce není dotčen nárok zhotovitele na náhradu vzniklé škody.
   5. V případě prodlení se zaplacením ceny objednatel souhlasí se zpracováním (zveřejněním) jeho údajů a údajů o závazku vůči zhotoviteli (ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) na serveru www.dluzis.cz až do doby, než bude cena řádně uhrazena.
  7. Odpovědnost za vady
   1. Záruka podle tohoto článku se vztahuje výhradně na funkčnost internetové prezentace a činí dvacet čtyři měsíců od data jejího předání zhotovitelem.
   2. Objednatel bere na vědomí, že pokud zřizuje webhosting zhotovitel, je provoz serveru, na kterém je internetová prezentace umístěna, zajišťován třetími osobami. Objednatel je proto srozuměn s tím, že zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v souvislosti se závadami nebo odstávkami tohoto serveru, bez ohledu na jejich původ.
   3. Za vady podléhající záruce nelze považovat vady způsobené jednáním objednatele spočívajícím zejména v nesprávné obsluze internetové prezentace, nedodržením VOP nebo neoprávněným či neodborným zásahem do internetové prezentace. Za vady podléhající záruce dále nelze považovat vady způsobené aplikacemi třetích osob.
   4. Reklamaci vad je objednatel povinen uplatnit bezodkladně poté, kdy vady funkčnosti zjistil.
   5. Pokud zhotovitel uzná, že vada podléhá záruce, je povinen ji odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. V případě, že zhotovitel reklamovanou vadu včas a řádně neodstraní, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny. Objednatel nemá právo na slevu z ceny, pokud neumožní zhotoviteli reklamovanou vadu odstranit nebo mu neposkytne potřebnou součinnost.
  8. Odpovědnost za škodu
   1. Objednatel bere na vědomí, že pokud zřizuje webhosting zhotovitel, je provoz serveru, na kterém je internetová prezentace umístěna, zajišťován třetími osobami. Objednatel je proto srozuměn s tím, že zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti se závadami nebo odstávkami tohoto serveru, bez ohledu na jejich původ.
   2. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou jednáním objednatele nebo třetích osob spočívajícím zejména v nesprávné obsluze internetové prezentace, nedostatečným nastavením bezpečnosti hesla, nedodržením VOP, neoprávněným či neodborným zásahem do internetové prezentace nebo porušením práv třetích osob. Zhotovitel dále neodpovídá za škodu způsobenou aplikace třetích osob.
   3. Smluvní strany se dohodly, že omezená odpovědnost za škody vyplývající z porušení smlouvy nebo platného ustanovení právních předpisů v souvislosti se smlouvou je přiměřená předmětu smluvního vztahu.
   4. Smluvní strany prohlašují, že úhrnná škoda, jež by mohla z porušení smlouvy nebo platného ustanovení právních předpisů v souvislosti se smlouvou vzniknout, nepřesáhne částku odpovídající ceně internetové prezentace. Omezený rozsah náhrady škody představuje předvídatelnou a přiměřenou výši náhrady za škody, které smluvní strany předvídají k datu uzavření smlouvy jako možný důsledek porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo platných ustanovení právních předpisů v souvislosti se smlouvou.
  9. Odstoupení od smlouvy
   1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy
    1. okamžitě, pokud se objednatel dostane do platební neschopnosti nebo je proti němu vedeno konkursní řízení nebo vstoupí do likvidace; nebo
    2. okamžitě, pokud objednatel svým jednáním podstatně porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení s placením záloh v případě, že objednatel zálohu nezaplatí ani po písemné výzvě zhotovitele a porušení povinností uvedených v článku 5.2 VOP; nebo
    3. okamžitě, pokud se objednatel nevyjádřil ke grafickému návrhu nebo technickému řešení nebo zhotoviteli neposkytl potřebnou součinnost a k nápravě nedošlo ani ve lhůtě pěti dní od doručení písemné výzvy.
   2. V případech uvedených v předchozím článku je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové prezentace.
   3. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v jakémkoliv jiném případě, pokud objednatele vyrozumí písemně nebo elektronicky alespoň čtrnáct dní předem. Objednatel je v tomto případě oprávněn požadovat smluvní pokutu nepřesahující 20% ceny internetové prezentace.
   4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy
    1. okamžitě, pokud je zhotovitel bez zavinění objednatele v prodlení se závazky vyplývajícími z této smlouvy a nezjedná nápravu ve lhůtě deseti dní od doručení písemné či elektronické výzvy; nebo
    2. po předchozím písemném či elektronickém upozornění v případě uvedeném v článku 3.10 VOP; zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové prezentace; nebo
    3. v jakémkoliv jiném případě, pokud zhotovitele vyrozumí písemně nebo elektronicky alespoň čtrnáct dní předem. Zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové prezentace.
   5. Objednatel souhlasí, že v případech, kdy je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na zhotovení internetové prezentace viz odstavce výše, se jakožto náhrada stanovuje zaplacená záloha.
  10. Práva z duševního vlastnictví a majetková práva
   1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s veškerými majetkovými právy a právy z duševního vlastnictví vztahujícími se k technickému a grafickému řešení internetové prezentace. Zejména zhotoviteli náleží práva z duševního vlastnictví vztahující se ke grafickému vzhledu (k šabloně vzhledu).
   2. Licence podle tohoto článku se vztahují pouze k jedinému doménovému jménu. Kopírování internetové prezentace na jiné doménové jméno je možné pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.
   3. Zhotovitel uděluje objednateli nevýhradní, časově neomezenou a samostatně dále nepřevoditelnou licenci ke grafickému řešení internetové prezentace. Licence podle tohoto ustanovení však může být převedena společně s doménovým jménem, ke kterému je poskytnuta. Toto ustanovení neplatí, pokud grafické řešení poskytl objednatel.
   4. V případě zaviněného porušení tohoto článku je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Uplatnění tohoto nároku nevylučuje uplatnění nároku z odpovědnosti za škodu, která tímto jednáním zhotoviteli vznikla.
  11. Společná ustanovení
   1. Konsolidační doložka. Vztahuje‐li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nebo smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu.
   2. Prostředky vzájemné komunikace. Strany spolu komunikují písemně prostřednictvím emailových zpráv, případně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (dále jen „pošta“). Strany spolu mohou komunikovat i telefonicky či ústně, avšak takto uplatněné nároky nemohou být považovány za řádně uplatněné nároky podle smlouvy. V pochybnostech se má za to, že emailová zpráva byla doručena v den jejího odeslání a poštovní zásilka pátým dnem od jejího uložení k vyzvednutí na poště.
   3. Dohoda o způsobu plateb. Veškeré platby podle smlouvy budou uhrazeny na účty zhotovitele a objednatele uvedené ve smlouvě. Platby podle smlouvy budou považovány za řádně zaplacené připsáním částky na účet oprávněné strany.
   4. Prodloužení lhůt. Pokud objednatel neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména povinnost součinnosti nebo pokud je v prodlení, zejména s placením záloh, je zhotovitel oprávněn lhůty pro něj závazné podle smlouvy prodloužit o dobu prodlení objednatele.
   5. Počítání času. Dnem se pro účely smlouvy a VOP rozumí u lhůt sedmidenních a kratších pracovní den, u lhůt osmidenních a delších kalendářní den.
   6. Splatnost sankcí. Sankce podle smlouvy jsou splatné do čtrnácti dnů ode dne doručení písemné či elektronické výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu uhrazení povinnou smluvní stranou.
   7. Započitatelnost sankcí proti záloze. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité nároky vyplývající ze smlouvy jsou započitatelné proti záloze.
  12. Závěrečná ustanovení
   1. Právní režim. Smluvní vztah podle smlouvy definované v článku 1.2 VOP se řídí smlouvou a VOP. V případě rozporu má přednost smlouva. Pokud se ve smlouvě nebo VOP odkazuje na smlouvu, má se za to, že se odkazuje i na VOP. Ve věcech neupravených smlouvou nebo VOP se právní vztah mezi stranami řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   2. Důvěrné informace. Smluvní strany se dohodly, že pro účely vztahu ze smlouvy považují jakoukoliv informaci, kterou smluvní strana označí za důvěrnou, za chráněnou ustanoveními § 1730 Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zejména se za důvěrné informace považují obchodní tajemství, zdrojové kódy, know-how nebo důvěrné informace třetích osob. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou ani nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
   3. Publicita. Zhotovitel může používat jméno a logo objednatele ve svých prezentacích, marketingových materiálech a seznamech zákazníků. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na zhotovených stránkách v zápatí bude uveden grafický odkaz (logo) na zhotovitelovy stránky.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015.

Zásady ochrany osobních údajů

Odesláním on-line formulářů napříč serverem www.profi-stranky.cz vyjadřujete souhlas se zpracováním svých uvedených osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje neposkytneme třetím osobám.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním uživatel tímto vyslovuje souhlas:
Provozovatel serveru profi-stranky.cz (dále jen provozovatel) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy o dílo tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně uživatelem provozovateli za účelem Odeslání nezávazné poptávky po nabízených službách a sepsání smluvní dokumentace , jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Uživatel dává provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely Odeslání nezávazné poptávky po nabízených službách a sepsání smluvní dokumentace, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu provozovatele stránek. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaký účel?
Účel (účely) zpracování osobních údajů:
Smluvní dokumentace, vedení faktur.
Osobní údaje jsou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.

Kategorie subjektů údajů:
Návštěvníci stránek – klienti

Kategorie osobních údajů
Identifikační údaje
Jméno, Příjmení, adresa, adresa sídla, název firmy, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa

Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektu údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:
Žádní příjemci, údaje nejsou předávány žádné třetí straně.

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást budoucí smlouvy a výslovně s nimi souhlasím.
Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů. Více informací

Vyplňte nezávaznou objednávku a odešlete ji.

Po odeslání nezávazné objednávky se Vám ozveme a předložíme cenovou kalkulaci za zhotovení webových stránek dle Vaší specifikace. Odesláním nezávazné objednávky se nezavazujete službu objednat. Nezávazná objednávka slouží jako podklad pro naši případnou budoucí spolupráci.

Naše reference stránek PROFI

Webové stránky s redakčním systémem.

Multifunkční prezentace s redakčním systémem pro vlastní správu obsahu a jedinečným vzhledem dle Vašich požadavků. PROFI verze Vám nabídne nejvyšší komfort se spoustou užitečných funkcí jako jsou různé formuláře, ankety, fotogalerie, online prodej, vícejazyčný web,…

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami zveřejněnými na adrese www.profi-stranky.cz/vop/, které tvoří nedílnou součást budoucí smlouvy.